Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

START

Zapraszamy PRZEDSIĘBIORCÓW z terenu Gminy Ostróda do zorganizowania staży.

   Serdecznie zapraszamy Firmy do zorganizowania staży zawodowych w ramach projektu nr POKL.07.02.01-28-032/13 „Szansa dla młodych w Gminie Ostróda” – współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wniosek o zorganizowanie stażu zawodowego.doc

Regulamin.doc